Què podem fer per tu

Donem suport a malalts de càncer i als seus familiars des del 2002

Suport a domicili

Pels afectats de càncer al seu domicili en situació de feblesa i dependència de tercers, l’ONCOLLIGA cedeix llits articulats elèctrics amb matalassos antiescares. Aquests llits milloren el repòs del malalt i faciliten la  feina a les persones que en tenen cura. Per accedir al programa “Llits a domicili”, podeu contactar amb el professionals de treball social del centre d’atenció primària de salut (CAP) o mitjançat l’equip PADES que us atengui. 

Assessorament legal

L’assessorament legal és un servei que s’ofereix per a resoldre les consultes que els usuaris plantegen quan s’han d’afrontar a drets laborals, mercantils i civils.  Les consultes són ateses per una advocadessa voluntària de l’ONCOLLIGA, que respon via WEB respectant la confidencialitat del sol·licitant.

Tractaments llargs

Si necessiteu rebre tractament continuat en centres hospitalaris allunyats del vostre domicili, l’ONCOLLIGA ofereix ajuts per a finançar estades en hotels mentre durin les sessions de tractament.

Suport Psicològic

Donar suport per afrontar la malaltia i tractaments posteriors, potenciant la qualitat de vida. Acompanyar-vos en el moment del diagnòstic fins a un període lliure de malaltia o bé fins a processos de final de vida; afrontar les pors, les angoixes i resoldre dubtes del procés oncològic.

Per a qualsevol servei que necessiteu poseu-vos en contacte amb nosaltres a: oncolligalleida@contraelcancer.org

RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS
Quantes vegades hem pensat si cal o no fer un testament?

Entenc que la importància del testament rau en la possibilitat de poder transmetre la nostra voluntat. És un acte que fem en vida, amb plena capacitat i que tindrà repercussions més enllà de la nostra mort. Per això, entenc que intervenen l’emoció i el sentiment.

La meva opinió és que cal planificar les successions, tant pel que fa a la voluntat com per la fiscalitat.

La nostra voluntat i  la seva manifestació ens permet decidir quin criteri volem seguir:  ordre d’edat dels hereus, estudis pagats, qui ens ha cuidat més, qui ho necessita més…  Tot plegat, un conjunt d’emocions que podem transmetre als nostres hereus en un acte senzill i que podem canviar tantes vegades com vulguem mentre visquem.

Parlar de fiscalitat vol dir mirar d’estalviar als nostre hereus els costos econòmics que comporta el fet d’heretar. Per aquest motiu, és important planificar el destí del nostre patrimoni en benefici de la seva economia.

Els únics requisits necessaris per atorgar un testament són ser major d’edat i tenir capacitat d’obrar.

El  testament  es pot formalitzar, tan davant notari, que és la forma més comuna i  aconsellable, com davant el mossèn de la nostra parròquia si és el cas. La norma també preveu el testament hològraf, és a dir, el testament que escrivim amb la nostra mà.

Els hereus nomenats per nosaltres seran els encarregats de donar compliment a la nostra voluntat i, al mateix temps, tindran la llibertat d’acceptar o repudiar la nostra designació.

Cal dir, també, que, la llei reserva una part dels nostres béns. A Catalunya equival a una quarta part. En aquesta part no podem decidir i té uns destinataris concrets: els nostres fills (descendents) o els nostres pares (ascendents). Aquesta quarta part és l’anomenada legítima, que serà  objecte d’estudi en l’article següent.

La llegítima

Concepte

Al diccionari hi trobem: la llegítima és la limitació a la llibertat de testar que la llei imposa al testador, la qual cosa consisteix en el deure d’atribuir als seus parents més pròxims, anomenats legitimaris, un valor patrimonial a càrrec de l’herència.

Com es va apuntar a l´article anterior en aquesta mateixa web, la llegítima és la quarta part dels béns de l´herència, és a dir, és aquella part dels béns de la qual no en podem decidir el destí.

És important, doncs, que a l’hora de fer el nostre testament contemplem la possibilitat que els nostres fills, o pares en el seu cas, en puguin exigir el pagament als hereus. És una probabilitat que no podem evitar, però sí preveure. Igualment, també hem de saber que, per exemple, si a un dels nostres fills els hem avançat una donació en diners o immobles, o bé els hem pagat uns estudis superiors, posem per cas, cal manifestar-ho expressament en el títol de donació que aquestes donacions són a compte de la llegítima (si així ho considerem). D’aquesta manera serà possible descomptar del valor resultant de la llegítima les donacions prèvies efectuades.

 

Qui te dret a la llegítima?

Els descendents (fills i nets), i en el seu defecte, els ascendents (pare i mare).

A qui es reclama la llegítima?

A l´hereu o hereus.

Com es calcula la llegítima que correspon a cada legitimari?

Equival a la quarta part dels béns i es dividirà entre el nombre de descendents o entre els ascendents, incloent-hi l´hereu, sigui fill o ascendent (no s’hi inclou si l’hereu és un tercer).

 

Exemple pràctic

Matrimoni amb 3 fills. Mor la mare. Institueix hereu el pare. Com calculem la llegítima?

Cabal hereditari: 4.000 €. 1/4 part (3 fills més l’hereu): 1.000 €. Import que correspon a cada legitimari en concepte de llegítima: 333 €. Si al fill 1 li havia donat en vida 100 € manifestant expressament que era a compte de la llegítima (ha de ser una manifestació fefaent), el fill 1 té dret a percebre 233 €.

 

En resum

Tot i que la llei no ens permet decidir sobre el cent per cent dels nostres béns, sí que ens empara al permetre que puguem donar en vida béns a compte de la llegítima.

A més, heu de saber que la llegítima és irrenunciable mentre no es produeixi el fet causant de la mort, la qual cosa vol dir que cap dels nostres fills, o pares en el seu cas, hi pot renunciar ni garantir la seva renúncia mentre visquem.

Per acabar, dir que el termini per reclamar la llegítima és de 10 anys a partir del fet causant de la mort.

 

Montse Reñé

Advocada